Kolínský dóm na seznamu UNESCO

Kolínský dóm na seznamu UNESCO

Seznam světového kulturního dědictví je poměrně obsáhlý a najdeme na něm památky z celého světa. Německo má v současné době na seznamu 42 památek. Nechybí mezi nimi např. katedrála Panny Marie v Cáchách, Würzburská rezidence, hanzovní město Lübeck, hrad Wartburg nebo klášterní ostrov Reichenau. Kromě toho na seznamu objevíte i katedrála svatého Petra v Kolíně nad Rýnem.

Jedna z největších gotických katedrál světa

Město s německým názvem Köln am Rhein je čtvrtým největším v celém Německu. Nachází se ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Dominantou města je katedrála svatého Petra, které se krátce říká Kolínský dóm. Tato gotická katedrála je zároveň sídlem kolínského arcibiskupa. Katedrálu najdeme poblíž řeky na západním břehu řeky Rýn. Za místo stavby byl vybrán severní okraj dřívější římské kolonie. V nejbližším okolí se nachází hlavní kolínské vlakové nádraží.


Katedrála svatého Petra má délku 147 metrů a dosahuje výšky věží 157 metrů, čímž patří k největším gotickým katedrálám a kostelům na celém světě. Založena byla sice již v roce 1248, nicméně dostavěna byla teprve mezi lety 1823-1880. Během válečného bombardování v roce 1945 byla katedrála mírně poškozena, ale blízké nádraží a most byly úplně zničeny, takže katedrála měla velké štěstí. Od roku 1996 patří Kolínský dóm na sezam památek světového dědictví UNECO.

Foto:Pedro Szekely from Los Angeles, USA [CC BY-SA 2.0], Wikimedia

Dlouhou dobu se s výstavbou nepohnulo

Katedrálu najdeme na místě, kde v dřívějších dobách stály jiné stavby. Konkrétně se jedná o stavby z let okolo roku 500 a 650, které se nacházely u severní hradby tehdejšího římského města. V druhé polovině devátého století zde byl vysvěcen „Starý dóm“, který měl dvojí chór a dvě příčné lodě. V roce 1164 byly arcibiskupem přivezeny ostatky sv. Tří králů, což byl dar císaře Fridrich Barbarossy. Díky tomu začaly do Kolína nad Rýnem proudit davy poutníků. V roce 1248 pak byla zahájena výstavba současného chrámu. Za vzor byla brána katedrála v Amiens, nicméně změna byla v počtu lodí, kterých je v Kolíně pět.

Foto:Source: F. ErmertDerivative: Zachi Evenor [CC BY 2.0], Wikimedia

Stavební činnost čile pokračovala a v roce 1337 dosáhla jižní věž výšky 59 metrů, takže do ní bylo možno zavěsit trojici zvonů. Ovšem stavební činnost po roce 1510 ustávala, až nakonec úplně přestala. O dvacet let později zde byl zvolen Ferdinand I. německým králem. Mezi lety 1744 až 1770 došlo k barokním úpravám chóru. Další významnější práce na katedrále začaly probíhat v devatenáctém století. V roce 1880 pak bylo konečně dokončeno i západní průčelí s oběma věžemi. Na slavnostním otevření katedrály byl i císař Vilém I. Pruský, takže slavnost získala politický a národní význam.

Zajímavosti o katedrále svatého Petra

Pětilodní gotickou baziliku každoročně navštíví přibližně šest milionů návštěvníků. Náklady na údržbu historické památky činí zhruba deset milionů EUR. Na vyhlídkovou plošinu jižní věže vede 523 schodů. Na hlavním oltáři se nachází schránka na ostatky sv. Tří králů, přičemž se jedná o 2,20 metrů dlouhou truhlu z pozlaceného stříbra ve tvaru baziliky ze třináctého století. Truhla je ozdobena 74 postavami, více než tisícem drahokamů a perlami a více než 300 starověkými kamejemi.

Foto:Neuwieser, User:Wirginiusz Kaleta and User:MathKnight [CC BY-SA 4.0], Wikimedia

Chórové lavice jsou z let 1308-1311 a mají 104 míst. Dvě z těchto míst byla vyhrazena papeži a císaři. V oknech jsou k vidění středověké vitráže. Většina barevných oken pochází z devatenáctého a dvacátého století. Čtrnáct soch na pilířích v chóru představuje Ježíše Krista, Pannu Marii a apoštoly. Chrámový poklad je od roku 2000 umístěn v podzemí. Vystaveny jsou cenné předměty, rouch a nálezy od čtvrtého do dvacátého století.

Určitě není bez zajímavosti, že dostavba kolínského dómu přímo podnítila také dostavbu pražské katedrály svatého Víta. I v Praze se nalezla část původních plánů, takže bylo možno stavbu dokončit. Kolínský dóm dlouhodobě poškozovaly vlivy ovzduší, ale také již zmíněné bombardování během druhé světové války. Ovšem ocelová konstrukce krovu vydržela a nezhroutila se. Po skončení války došlo k archeologickému průzkumu oblasti a teprve v roce 1956 došlo ke znovuotevření katedrály svatého Petra.