Národní přírodní památka Klokočka

Národní přírodní památka Klokočka

O národní přírodní památky není v naší vlasti nouze. Jednu ze zajímavých národních přírodních památek představuje Klokočka. Jedná se přitom o jednu ze starších přírodních památek, protože vyhlášena byla již v roce 1956.

Ve středních Čechách

Klokočka se rozkládá ve středních Čechách na území okresu Mladá Boleslav mezi Bělskými papírnami a osadou Velký Rečkov. Území je součástí evropsky významné lokality Niva Bělé u Klokočky, která zabírá o hostně větší plochu – 11 hektarů. Název Klokočka je odvozený od místního polesí, jehož název pak vychází z 1,5 kilometru vzdálené samoty a obory Klokočka.

Národní přírodní památka se nachází v nadmořské výšce 220-250 metrů a výměra je 3,46 hektarů. Důvodem ochrany je slatinná louka a mokřadní olšina tvořící biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin stejně jako živočichů včetně populací popelivky sibiřské a vrkoče bažinného.


V údolí říčky Bělé

Většina území Klokočky se nachází v údolní nivě přirozeně meandrujícího úseku říčky Bělé, jež je členěna náspem železniční tratě 080. Geologické podloží tvoří křídové vápnité pískovce jizerského souvrství, na kterých se vyvinuly zvodněné nivní sedimenty s převahou písčité složky. Takřka celé území, s výjimkou okrajových částí, je mozaika mokřadních biotopů – olšin, ostřicových porostů, rákosin a slatinné vegetace.

Vlivem dřívějšího dlouhodobého znečišťování říčky Bělé nedalekými papírnami se tu uplatňují i ruderální druhy. Po nainstalování čističky v papírnách už je delší dobu voda úplně nezávadná. Zřejmě nejvýznamnější rostlinou je popelivka sibiřská, přičemž právě Klokočka je jednou ze čtyř lokalit popelivky v celé České republice. Popelivka se vyskytuje na slatinném bezlesí i v rozvolněné olšině nebo lemových společenstvech.

Kaple svatého Stapina

Cennou součástí území Klokočky je slatinná louka s výskytem různých druhů orchidejí nebo jiných vzácných rostlin – např. kozlíku lékařského, kapradiníku bažinného či zvonečníku hlavatého. Na Klokočce najdeme i silnou populaci drobného měkkýše vrkoče bažinného, který se spolu s popelivkou řadí ke glaciálním reliktům. Pro milovníky ptactva najdeme na území Klokočky lindušku lesní nebo cvrčilku říční.

Místní vodě byly připisovány léčivé vlastnosti a jezdí se pro ni dodnes. Právě za pomoci této vody údajně vyléčil svůj neduh jeden z členů rodu Valdštejnů. Z vděčnosti pak dala v roce 1724 hraběnka Markéta z Valdštejna postavit nad pramenem kapli zasvěcenou svatému Stapinovi, což je francouzský světec, jenž není v našich končinách příliš známý.

Národní přírodní památka se udržuje a péče o ní spočívá v pravidelném kosení lokalit a redukci olšových porostů. Jasným cílem je zachování populace popelivky sibiřské a udržení bezlesí v nivě říčky Bělé. Lokalitou národní přírodní památky nevede žádná turistická trasa, nicméně poblíž vede naučná stezka Klokočským lesem, která zájemce seznámí se všemi tajemstvími místního ekosystému.