Památka UNESCO – Kutná Hora

Památka UNESCO – Kutná Hora

Jednou z velice pěkných českých památek UNESCO je i Kutná Hora, která se řadí mezi historicky velmi významná města České republiky. Historie se zde začala psát již v raném středověku, hlavně díky zdejší těžbě stříbra.

Dlouhá historie

Kutná Hora se právem považuje za pokladnici a klenot celé země. Může se pochlubit množstvím architektonických slohů a zcela unikátních budov z rozmanitých historických údobí. Ze všech ulic i domů na člověka dýchne dlouhá historie, která byla plná významných dějinných událostí. Poslední roky jsou též ve znamení návratu k vinařské tradici, která bývala v minulosti naprosto nedílnou součástí koloritu města.


Již ve dvanáctém století do Kutné Hory přišli cisterciáci. V roce 1260 se v Kutné Hoře začalo těžit stříbro a o téměř tři desítky let později se poprvé v pramenech setkáváme s názvem Kutná Hora. Roku 1300 byl vydán horní zákoník a tento rok máme spojený s počátky ražby pražského groše. Město je známo i díky dekretu kutnohorskému, který byl vydán v roce 1409. Město muselo během husitských válek čelit několika nájezdům husitů.

Historické jádro

Na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO se konkrétně nachází historické jádro Kutné Hory s chrámem svaté Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Na Seznam světového dědictví byla Kutná Hora zapsána již v roce 1995. Historické jádro spolu s chrámem a kostelem představuje jedinečně dochovanou středověkou urbanistickou strukturu s řadou gotických, renesančních a barokních domů. K dalším význačným pamětihodnostem patří místní Vlašský dvůr, pozdně gotický měšťanský Kamenný dům, kostel svatého Jakuba, Jezuitská kolej či klášter řádu svaté Voršily.

Vlašský dvůr v minulosti sloužil jako dočasné sídlo českých králů. Díky patriotismu kutnohorských občanů a v důsledku zapsání některých částí města do kulturního a přírodního dědictví UNESCO bylo v uplynulých deseti letech opraveno množství domů historického jádra. Dále byla odstartována celková rekonstrukce chrámu svaté Barbory a komplexní rekonstrukcí si prochází i katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci stejně jako areál Jezuitské koleje. Město pro své památky udělalo mnohé a cílem je zvelebení i dalších částí města.

Chrám svaté Barbory

Chrám svaté Barbory se začal stavět v roce 1388. Jedná se o římskokatolický filiální kostel, i když z architektonického hlediska se jedná o pětilodní gotickou katedrálu. Důvod výstavby chrámu je však naprostým unikátem, protože nebyl stavěn na popud některé církevní instituce, ale již od samého počátku byl zamýšlen jako obrovská reprezentativní stavba iniciovaná bohatými kutnohorskými měšťany. Dle kanonického práva tedy měl tento chrám původně pouze status kaple. Chrám dobře vyjadřoval dobové napětí mezi Prahou a Kutnou Horou. Stavba chrámu probíhala v několika etapách a do velké míry přímo souvisela s prosperitou zdejších kutnohorských stříbrných dolů. Práce byly definitivně zastaveny v roce 1588, přičemž kostel byl na západě uzavřen pouhou provizorní zdí.

Chrám svaté Barbory

Kostel v Sedlci

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci je bývalým cisterciáckým klášterním kostelem. Jedná se o nejstarší cisterciácký klášter na našem území. Založen byl již roku 1142 Miroslavem z Markvartic na údajný popud olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Legenda říká, že olomouckému biskupovi se zde zjevil anděl, který mu ukázal mnichy v bílém rouchu a přikázal, aby zde nechal postavit klášter. Na místě dnešního kostela tedy stával původně starší románský chrám, který byl však v poslední čtvrtině třináctého století zničen.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele 

V případě Kutné Hory je k vidění opravdu mnohé. Navíc se jedná o jednu z dvanácti památek UNESCO na území České republiky, které by měl spatřit každý nadšenec do historie. Město disponuje bohatou historií a je spjato s těžbou stříbra.