Dominanta Českého středohoří – hrad Házmburk

Dominanta Českého středohoří – hrad Házmburk

Vrcholem Českého středohoří je hora Milešovka, nicméně není to jediná dominanta, kterou se tento geomorfologický celek může chlubit. Vyjímá se zde i jedno lidské sídlo, kterým je hrad Házmburk. Tedy v dnešní době spíše zřícenina hradu Házmburk.

Vznik nejspíš ve čtrnáctém století

Hrad Házmburk se také označuje jako Hasenburg a nachází se nedaleko vsi Klapý, zhruba tři kilometry od města Libochovice. Zřícenina hradu se vypíná na vrcholu stejnojmenného vrchu ve výšce 418 metrů nad mořem. Úbočí kopce se v dnešní době ochraňují jako přírodní památka Vrch Házmburk. Zřícenina hradu se pak chrání jakožto kulturní památka České republiky a od roku 2002 je spravována národním památkovým ústavem. Vznik hradu sahá až do první poloviny čtrnáctého století. Mezi lety 1335 až 1558 byl hrad sídlem rodu Zajíců z Házmburka.


Hradní vrch však byl osídlen již v pravěkých časech. Staviteli hradu byli zřejmě Lichtenburkové, nicméně vyvrácena stále nebyla ani možnost podepřená některými podobnostmi s královskými hrady druhé poloviny třináctého století. Tím pádem by zakladatelem mohl být sám král Václav II. na konci třináctého století. První skutečná písemná zmínka se však datuje k již zmíněnému roku 1335, kdy král Jan Lucemburský získal celé zdejší panství od Hynka z Lichtenburka. Ovšem otec Karla IV. hrad spolu se vsí Klapý, tvrzí, městečkem Libochovice a čtyřmi dalšími vesnicemi prodal Zbyňku Zajícovi z Valdeka.

Foto: Hadonos [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Hrad se stal hrozbou pro okolí

Zbyněk Zajíc z Valdeka hrad pojmenoval jako Hasenburg dle svého rodového erbu, ve kterém se nacházel zajíc. Zbyněk Zajíc také brzy začal používat přídomek z Házmburka a hrad se stal rodovým sídlem Zajíců z Házmburka. Hrad byl v roce 1393 rozdělen na šestiny, ale postupem času byl hrad opět sjednocen. Během husitských válek se husité dvakrát pokusili dobýt Házmburk, ale ani jednou se jim to nepovedlo.

V roce 1431 tedy sirotci alespoň vyplenili vesnice v okolí hradu. Hrad však postupem času pozbýval na důležitosti a od roku 1586 je v historických pramenech označován jako pustý. V té době již panství patřilo rodu Lobkoviců, kteří ho koupili od Kryštofa z Házmburka v roce 1558 a připojili k libochovickému panství.

Foto:Lehotsky [CC BY-SA 3.0], Wikimedia

Do třicetileté války už hrad Házmburk nikterak nezasáhl. V roce 1676 se majiteli hradu stali Ditrichštejnové. Od roku 1858 do zestátnění v roce 1945 Házmburk vlastnili příbuzní Ditrichštejnů Herbersteinové. Na konci devatenáctého století se část vrchu třikrát sesunula a uvolněná suť pobořila domy v nedaleké obci Klapý. Dne 12. března 1898 a několik týdnů poté bylo zbořeno celkem 32 domů včetně školy a 11. dubna 1900 pak bylo zbořeno 52 domů. Počátkem dvacátého století už z hradu zůstala pouze zřícenina. Poslední menší sesuv se zde odehrál 21. června 1939, nicméně ten už se obešel bez větších škod.

Staré kroniky zasazují vznik do starších let

Hrad byl ve svých nejslavnějších letech považován za nedobytný. Rozhodně byl jedním z nejpevnějších hradů svojí doby. Mezi lety 1440-1448 byla na Házmburku uschována velice drahocenná bohoslužebná roucha ze Strahovského kláštera. Neznáme přesnou podobu ani rozsah původního lichtenburského hradu. Zajícové z Házmburka hrad postupně přestavovali a rozšiřovali, protože z Házmburku chtěli udělat pohodlné a důstojné sídlo rodu. Hrad měl v dobách největší slávy během husitských válek protáhlý tvar a zabíral plochu zhruba 170 x 30 metrů.

Foto: Ondřej Kořínek [CC BY-SA 4.0], Wikimedia

Dominantu hradu tvořily dvě věže. Dolnímu hradu dominuje okrouhlá Černá věž, která byla postavená z tmavého bazanitu. Věž do současné doby obepínají zbytky hradby. Druhá věž se označuje jako Bílá a slouží jako rozhledna, z níč je výborný výhled na dolní Polabí, Poohří i České středohoří. Ke vzniku hradu se také táhne pověst, kdy Václav Hájek z Libočan uvádí, že hrad byl postaven v roce 754 bratry Kalbojem a Veslavem z Košťálova. Dalimilova kronika zase uvádí, že vrchol byl opevněn již v době lucké války, kdy ho vlastnili Lučané.

Od roku 1997 je zřícenina kdysi slavného hradu přístupná v návštěvních hodinách v období od března do října s výjimkou pondělí. Na hrad se lze dostat pěšími turistickými cestami, kdy žlutě značná vede z Klapého, kde se nad vesnicí nachází také parkoviště, nebo na hrad dojdete po červené cestě značené z Libochovic do Třebenic. Po neoznačených cestách se však na hrad můžete dostat i ze Slatiny.